Klachtenprocedure

Het doel van de klachtenprocedure is zorgdragen voor een zorgvuldige en klantgerichte afhandeling van klachten.

Hoe goed alle medewerkers op Casa ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht, pedagogisch medewerker of een ander die bij school betrokken is anderzijds. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/-ster of over een bepaalde gang van zaken op Casa, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw onvrede weg te nemen. Een klacht over Casa kunt u het beste indienen bij de directie van Casa: Tessa Wessels. Ook kunt u in gesprek gaan met een van de aangewezen vertrouwenspersonen van de school: Jeanet Bossche en Marloes Houkes.

Heeft u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing? Dan kunt u als ouder of leerling een formele klacht indienen. Deze moet u dan mondeling en schriftelijk bij het management of schriftelijk bij het bestuur indienen. De interne klachtenprocedure vindt u onderaan.

Regelement Interne Klachtenprocedure Casa 2024

Wilt u uw klacht extern indienen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Casa School

Voor leerlingen van vier jaar en ouder is stichting Casa School aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Deze klachtencommissie kunt u benaderen als het om een klacht gaat met betrekking tot Casa School.

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 95572
2509 CN Den Haag

Ambtelijk secretariaat:

Mevrouw D.H.C. Dane-Peeters
Tel. 070 – 331 52 44
Emails: lkc@vbs.nl

Casa Opvang

Stichting Casa Opvang en de oudercommissie zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie kunt u benaderen als uw klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die tussen 14.00 uur en 18.00 uur heeft plaatsgevonden of als uw kind drie jaar is. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.degeschillencommissie.nl 

Voor ieder schooljaar wordt er een jaarverslag klachten opgesteld en gepubliceerd.

Jaarverslag klachten 2017

Jaarverslag klachten 2018

Jaarverslag klachten 2019

Jaarverslag klachten 2021