Rol van de ouders

“It takes a village to raise a child”

Casa is een kleine gemeenschap. Groepsbegeleiders en ouders zijn integrale partners in de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het succes hangt af van de actieve participatie, betrokkenheid en communicatie tussen de school, de groepsbegeleiders en de ouders.

Om dit te vergemakkelijken, zijn er vele manieren voor ouders om betrokken te zijn bij Casa, zoals u hieronder kunt zien.

 

MR en OC

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en leerkrachtgeleding en is een verplicht orgaan.

De MR houdt zich bezig met het (nieuwe) beleid binnen Casa. Zij geeft advies, denkt mee en initieert beleid waar nodig. Op bepaalde punten heeft de MR advies- en instemmingsrecht. Tevens evalueert de MR het gevoerde beleid, is zij luisterend oor voor ouders en maakt zij zaken bespreekbaar.

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en van leerkrachten.

De MR vergadert eens in de zes weken, samen met de oudercommissie (OC), en is bereikbaar via mail of uiteraard persoonlijk via de leden.

De notulen worden verstuurd via Parro en zijn op te vragen bij de MR via mr@casaschool.nl

Leden:

Sander Quak

Sanneke Eshuijs

De oudercommissie (OC) bestaat uit een afvaardiging van ouders van driejarigen of van ouders die het totaalpakket op Casa afnemen.

De oudercommissie is binnen de kinderopvang een verplicht inspraakorgaan en vergadert eens per zes weken, samen met de Medezeggenschapsraad.

Leden:

Mark Verhoeven

Sander Quak

De oudercommissie Toddlers (OCT) bestaat uit een afvaardiging van ouders van onze Toddler groep.

De oudercommissie is binnen de kinderopvang een verplicht inspraakorgaan en vergadert eens per zes weken.

U kunt ze bereiken via octoddlers@casaschool.nl.

Leden:

Christianne van der Meij

Tessa Druijff

Danielle van der Wal

Jennifer de Wolf-Collins

Hulpouders

Het hele jaar door heeft Casa bij diverse activiteiten hulp van ouders nodig. Dit omvat: 

 • het controleren op luizen
 • begeleiding bij uitjes of sportdagen
 • lezen met kinderen
 • hulp bij het maken van materialen of het
 • samenstellen van nieuw meubilair
 • het verpakken van cadeaus
 • het helpen met het kerstdiner
 • een bezoek aan de klassen om over beroepen te praten

Als u wilt helpen, laat het dan de klassenouder of de docenten weten of reageer als er een vraag om hulpouders wordt uitgestuurd.

Bibliotheek

Onze CASA-bibliotheken bevatten veel boeken in voornamelijk twee talen: Nederlands en Engels. Terwijl de bieb op Koningshof op elk moment van de dag kan worden bezocht, hebben wij op de Acacialaan specifieke openingstijden voor onderbouw- en middenbouwleerlingen. Ouders en begeleiders hebben de handen ineengeslagen om het werk in het bieb te coördineren. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen.

Wilt u helpen? WE WANT YOU.

 • Breng één ochtend per week door in de CASA-bieb op de Acacialaan en help de leerlingen
 • Help nieuwe boeken plastificeren
 • Help bij het registreren van nieuwe boeken in onze bieb-lijsten in de Acacialaan

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar library@casaschool.nl of tijdens de bibliotheekuren met ons komen praten. Di-vrij 8.30 – 10.30 uur.

Klassenouders

Elke klas heeft één ouder die vrijwillig het belangrijkste aanspreekpunt is tussen de begeleiders en andere ouders uit de klas. De klassenouders helpen met het coördineren van de extra hulp die de klas nodig heeft en werken samen met het eventteam voor activiteiten.

Als u contact wilt opnemen met de klassenouder van uw kind(eren), kunt u een e-mail sturen of diegene op het schoolplein aanspreken:

Sun: Arantxa en Joanne (sun.parents@casaschool.nl)
Earth: Pelpina (earth.parents@casaschool.nl)
Venus: Ryanne (venus.parents@casaschool.nl)
Mars: Heika en Ellen (mars.parents@casaschool.nl)
Jupiter: Ikrame (jupiter.parents@casaschool.nl)
Mercury: Roxane (mercury.parents@casaschool.nl)
Bovenbouw: Renate (lrmbonomelli@msn.com), Diane (dianevanschie@hotmail.com), en Souad (Souad.el.barkany@gmail.com)

Eventteam

Het eventteam is een team van enthousiaste ouders die alle events en uitjes die op Casa plaatsvinden en direct met schoolactiviteiten te maken hebben, coördineren. Daarbij werken ze samen met medewerkers van Casa en met hulpouders.

Waar moet dan aan gedacht worden? 

Het eventteam ondersteunt (of organiseert) de leerkrachten bij alle activiteiten die wel plaatsvinden, maar niet direct in de klas gedaan worden.
De midden- en bovenbouwgroepen hebben, naast de standaard activiteiten op school, ongeveer tien keer per jaar een activiteit die afgestemd is op het AMI-thema van die periode. Dit kan een uitje naar een museum zijn, maar ook een aantal gastlessen van iemand die gespecialiseerd is in dat onderwerp.
Voor de onderbouw wordt dit ingevuld door activiteiten die vooral gericht zijn op beweging, op het vergroten van de woordenschat en op het verbreden van kennis over dagelijkse bezigheden in de nabije omgeving. Denk hierbij aan bezoekjes naar de bibliotheek, een gastles van een dirigent, een “snuffelstage” om van dichtbij kennis te maken met honden, etc.
Voor alle groepen worden er drie keer per jaar verkeerslessen georganiseerd, ofwel lopend, ofwel op de fiets, in de (directe) omgeving van de school.
Daarnaast zijn er allerlei evenementen, zoals de avondvierdaagse, de Koningsspelen, het Lichtjesfeest, de schoolpicknick (het Zomerfeest), het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek, de sporttoernooien en de schoolfotograaf.
 
En los van deze terugkerende evenementen per jaar komt er soms iets langs waar het eventteam en Casa iets mee willen doen. Een lezing door een bekende Amerikaanse neuropsycholoog bijvoorbeeld, of een kans om een gratis theatervoorstelling bij te wonen. Vaak heel leuk, gezellig en nuttig, maar het moet wel geregeld worden… en dat doet het eventteam. 

 

Wie zijn we dan?

Ouders van kinderen op de Casaschool. Er is voor elk type event een ouder als aanspreekpunt:
 
Uitjes onderbouw: Danielle van der Wal
Uitjes middenbouw: Ryanne Daalmijer
Uitjes bovenbouw: Linda Ruigrok
Werkweek middenbouw: Ryanne Daalmijer
Verkeersles onderbouw: Richard Mullenders
Verkeersles middenbouw: Richard Mullenders
Verkeersles bovenbouw: Renate Bonomelli
Schoolpicknick (Zomerfeest): Christina Bejski
Sinterklaas: Christina Bejski
Lichtjesfeest: Danielle van der Wal
Sporttoernooien: Claudia Smit 
Sportdagen (Middenbouw en Bovenbouw): Claudia Smit
Koningsdag: Claudia Smit
Avondvierdaagse: Renate Bonomelli 
Schoolfotograaf: Eefje Kelder
Algemene zaken/contact klassenouders: Ryanne Daalmijer
 

Komt u ook helpen?

Voor (bijna) alle evenementen hebben we heel hard hulp nodig van ouders die een paar uurtjes willen komen helpen. De vraag, met wat er voor dat evenement specifiek nodig is, wordt altijd zo snel mogelijk kenbaar gemaakt via Parro of via de klassenouders. 
En we zijn altijd op zoek naar extra leden voor het eventteam. Hoe meer ouders er zijn om te helpen organiseren, hoe meer activiteiten we voor onze kinderen kunnen realiseren!
Voor vragen, opmerkingen, hulp aanbieden, ideeën doorgeven etc. zijn we bereikbaar via het e-mailadres events@casaschool.nl
 

Klassenobservaties

Eén keer per jaar worden ouders aangemoedigd om hun kinderen tijdens de werkperiode te observeren. Dit wordt direct met de begeleiders van het kind geregeld.

Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een manier die het kind niet verstoort, verzoeken wij alle observatoren zich aan enkele regels te houden. Wanneer u aankomt, zullen de gidsen u voorzien van de uitgebreide lijst, maar hier zijn alvast een paar belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Observaties in het klaslokaal zijn mogelijk tussen 09:00 en 11:00 uur. De ouders krijgen een klembord van de begeleider, waarop ze aantekeningen kunnen maken over wat ze zien;
 • Tijdens de Montessori-werkperiode moeten de observatoren zo discreet en onopvallend mogelijk zijn en mogen ze niet praten of proberen in contact te komen met kinderen of volwassenen. Daarnaast verzoeken wij de mobiele telefoon uit te schakelen voordat de leeromgeving binnen wordt gaan;
 • Observatoren wordt verzocht kinderen niet in gesprek te laten gaan. Indien een kind met een observator spreekt, wordt hem/haar verzocht zo kort mogelijk te reageren en de kinderen te verzoeken hen te laten observeren;
 • Het is nuttig dat observatoren notities maken van hun waarnemingen met betrekking tot het gedrag en de houding van de kinderen. Dit moet zodanig gebeuren dat kinderen het gevoel krijgen dat ze vrij zijn om hun werk ongestoord voort te zetten.

Lesjesmiddagen en ouderavonden

Een keer per drie maanden kunnen kinderen les geven aan hun ouders met het Montessori-materiaal. Dit gebeurt afwisselend op woensdag- en vrijdagochtend of ’s middags.

Aan het begin van elk schooljaar wordt in elke klas een ouderavond gehouden waarin algemene aankondigingen, onderwijsthema’s en procedures worden besproken.

Twee keer per jaar, organiseert elke sectie een ouderbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn gericht op opvoeding, opgroeien en opvoeding, ervaringsuitwisseling en ondersteuning thuis. Ook onderwerpen als de Montessori-filosofie, de wisselwerking tussen school en thuis, educatieve onderwerpen en onze manier van werken komen aan bod.