Pakketten en tarieven

Tarievenlijsten

Tarieven kinderopvang: 3-12 jarigen 2024

Kosten kinderdagverblijf: Toddler-groep 2024

Bij Casa kunnen ouders uit verschillende pakketten kiezen voor hun specifieke gezinssituatie: het basispakket, het totaalpakket of een tussenvorm, het NSO-pakket. Alle pakketten voldoen aan de verplichte 940 schooluren per jaar. Op deze pagina vindt u een overzicht met de tarieven van de verschillende pakketten.

Tarieven

De tarieven van Casa zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind (tot drie jaar [Toddlers], van drie tot vier [3 jarigen] en van vier jaar en ouder) en het af te nemen pakket.

Kosten kinderdagverlijf - Peuters en driejarigen

De kinderopvang prijzen voor peuters en driejarigen hangen af van het aantal af te nemen dagen per week. De kosten komen overeen met de kosten voor een reguliere dagopvang. Ouderbijdrage, eten en drinken, uitjes en feesten zijn hierbij inbegrepen. Het is mogelijk om een combinatie te maken van (een) korte en (of) lange dag(en). Zie de prijslijst bovenaan de pagina, waar de uurprijs van de kinderopvang in staat.

N.B. Casa werkt met dagdelen en niet met opvanguren.

Prijs kinderopvang (BSO) - vanaf vier tot en met twaalf jaar

De tarieven van de kinderopvang voor kinderen vanaf vier jaar is afhankelijk van het pakket dat u afneemt. Zie hiervoor de prijslijst bovenaan de pagina. Let op: dit zijn bruto tarieven, zonder opvangtoeslag vanuit de overheid.

Alle tarieven worden over twaalf maanden gespreid en dienen vooraf betaald te worden (middels automatische incasso). Voor de uurprijs kinderopvang verwijzen we u naar de tarievenlijsten.

Vrijwillige ouderbijdrage vanaf vier t/m twaalf jaar

Casa vraagt van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad.  De ouderbijdrage is vrijwillig. Leerlingen zullen in geen geval uitgesloten worden van deelname aan activiteiten die bekostigd worden van de ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 1164 per jaar voor vier- t/m twaalf-jarigen.

Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zou Casa niet in staat zijn het concept uit te voeren waar Casa voor staat. 

Voor peuters en driejarigen geldt deze vrijwillige ouderbijdrage niet.

Van de ouderbijdrage worden de snacks en lunch betaald en alle niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten en materialen. Hierbij kunt u denken aan uitjes, zoals bezoeken aan musea, de werkweek, Engelstalig materiaal en (deels) Engelstalige docenten, natuuronderwijs, viering van feestdagen, inrichting van de bibliotheek en extra projecten onder begeleiding van externe specialisten.

Urenberekening

Voor alle pakketten (behalve van de peuters) zijn de uren waarmee we rekenen:

 • korte dagen: zes uren, van 8.00 uur tot 14.00 uur (voor driejarigen of NSO-vakantiedagen voor 4 t/m 12 jarigen).
 • lange dagen: tien uren, van 8.00 uur tot 18.00 uur ( voor driejarigen of NSO-vakantiedagen voor 4 t/m 12 jarigen).
 • een middag: vier uren, van 14.00 uur tot 18.00 uur ( de extra NSO-middag kan alleen als uw kind die dag ook van 8.00 uur tot 14.00 uur op Casa is. Dit wordt achteraf in rekening gebracht).

Voor onze peuters zijn de uren als volgt:

 • korte dagen: vijf uren, van 7.30 uur tot 12.30 uur.
 • lange dagen: elf uren, van 7.30 uur tot 18.30 uur.
 • middagen: zes uren, van 12.30 uur tot 18.30 uur. Afname alleen mogelijk in combinatie met een ochtend. 

Vergoedingen van opvanguren door de overheid

De wet kinderopvang regelt welke tegemoetkoming u mag verwachten van de overheid. Voor informatie over de hoogte van de kinderopvangtoeslag en een rekenmodule verwijzen wij u naar de rekenhulp pagina van de belastingdienst.

In 2012 zijn er veel regels veranderd voor de kinderopvangtoeslag. De informatie kunt u lezen bij kinderopvangtoeslag voorwaarden 2018

LRK nummers Casa

Voor het aanvragen van een vergoeding heeft u de LKR nummer(s) nodig van Casa. Deze staan vermeld op bij de contactgegevens.

Pakketten

Casa biedt 40 weken per schooljaar onderwijs aan, 5 dagen per week, 5,5 uur per dag. Dit komt neer op 1100 onderwijsuren per jaar. Aangezien 940 uren verplicht zijn biedt dit de mogelijkheid aan leerlingen (ongeacht het opvang-pakket dat wordt afgenomen) om 160 uur flexibel in te vullen.

Casa biedt verschillende pakketten aan.

Totaalpakket

Het totaalpakket bestaat uit de jaarlijkse minimale eis van 940 lesuren per kind, maar dit pakket biedt ook de flexibiliteit voor de kinderen om te profiteren van nog meer tijd op school dan de wet vereist.  

Naast de vijf reguliere onderwijsdagen tot 14.00 uur kunnen ouders kiezen of hun kind per week twee tot vijf dagen tot uiterlijk 18.00 uur naar school gaat. Daarnaast hebben alle kinderen ‘s ochtends vrije inloop tussen 8.00 en 8.30 uur en kunnen zij, naast de door Casa vastgestelde vrije dagen, flexibel vakantie opnemen. 

Om aan de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar aan te kunnen tonen dat wordt voldaan aan het minimum van 940 lesuren, wordt er een urenregistratie bijgehouden.

Voordelen totaalpakket

Goed, volledig Montessori-onderwijs zoals het bedoeld is door Maria Montessori is eigenlijk alleen mogelijk op lange dagen. Er bestaat in de Montessori-pedagogiek/filosofie geen scheiding tussen school- en opvangactiviteiten, zoals wij die in Nederland kennen. Leerlingen die het totaalpakket afnemen, genieten "verrijkte opvang" gedurende de vakanties. In principe betekent dit dat ons schoolprogramma doorloopt gedurende de vakanties. Deze uren tellen alleen niet als officiele schooluren.

Basispakket

Kinderen met een basispakket kunnen binnenlopen vanaf 8.00 uur. School begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Kinderen hebben dus vijf gelijke dagen les. De reguliere schoolvakanties van Pijnacker zijn van toepassing. Onderaan deze pagina vindt u het vakantierooster.

NSO-pakket

Tot slot is er nog een tussenvorm mogelijk: het NSO-pakket. Dit pakket is gelijk aan het basispakket, aangevuld met twee tot vijf middagen naschoolse opvang.  Er kan tijdens de reguliere schoolvakanties geen NSO worden afgenomen.

Links

www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag

School Fees

Casa School fees are dependent on the age of the student and the school package chosen.

1 to 3 years

The fees for 1 to 3 year olds are dependent on the amount of days in the week the child is at Casa School. These fees are comparable to the costs for a standard daycare center/crèche. Parental contributions, food and drink, excursions and parties are not included in the fees and will be billed separately. It is also possible to combine long and short days into a tailored attendance schedule for the child. Please see the list of fees below for more information.

4 to 12 year olds

The fees for children 4 years and up are calculated from 2 components:

 1. Parental contribution: 1054 Euros per jaar
 2. The second component is dependent on the school package you have chosen. Please see the list of fees below for more information. Please note: all fees mentioned do not include any municipal or government subsidies.

It is possible to arrange monthly payments, spread across 12 months.

Parental contribution

The parental contribution fee covers all food and drinks and all non-government subsidized activities and educational items. These can include excursions to museums, English educational material and (partly) English speaking teachers, nature education, holiday celebrations and decorations, school library costs, or extra projects taught by external specialists.

Every year the school will require the parents to sign a contract with which the parents agree to pay the parental contribution.

Price breakdown for 3 and up

The school fees are calculated using the following system:

 • Short days: 6 hours – from 08.00 to 14.00 (for 3 year olds or after school daycare vacation days for 4 to 12 year olds)
 • Long days: 10 hours – from 08.00 to 18.00 (for 3 year olds or after school daycare vacation days for 4 to 12 year olds)
 • Afternoons: 4 hours – from 14.00 to 18.00 (extra after school daycare, this is only possible if your child has been present from 08.00 to 14.00 on the same day; prices for this will be calculated and billed retroactively)

Government reimbursement for daycare costs

Dutch law specifies how much (if any) reimbursement you will receive, as well as any eligibility conditions or requirements that need to be met. For more information regarding this or other relevant Dutch laws, please visit www.toeslagen.nl.

Many requirements and rules regarding child daycare reimbursement were changed in 2012. For more information, a handy sheet with the most important changes can be downloaded from www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag

Casa LKR reference numbers

To request reimbursement, you will need Casa’s LKR number(s). These are mentioned in the contact details.