Veelgestelde vragen

Hieronder treft u veelgestelde vragen aan. Deze zijn gegroepeerd per onderwerp.

Missie van Casa

De missie van casa is ‘Education for Life’ bieden. Wat betekent dat?

Education for life wil zeggen dat kinderen bij Casa een basis leggen voor het leven. De opvoeding van de hele mens komt hierbij aan bod. Op Casa gaat het niet bijvoorbeeld niet alleen om rekenen en taalvaardigheden - alle capaciteiten om volledig burger te zijn worden ontwikkeld. Denk aan het vermogen om te plannen, om te reflecteren, je aan te passen, in teamverband te kunnen functioneren etc.

Casa wil een ‘tweede thuis'-omgeving bieden waar kinderen zich, bewust en onbewust, kunnen ontwikkelen tot wereldburgers die vol vertrouwen in zichzelf de uitdagingen van het leven aangaan. Zij beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en voor hun bijdrage aan de samenleving. Op Casa zijn kinderen gelukkig en krijgen zij de mogelijkheid hun volledige potentie te ontwikkelen. Meer hierover vindt u in de schoolgids.

Communicatie

Waar kan ik terecht met vragen?

 

Administratie
Bij de administratie kunt u terecht met al uw vragen over financiën, onderwijsuren, Flexkids en MRX. Ook kan voor kinderen die het totaalpakket afnemen een overzicht worden opgevraagd met de opgenomen vakantiedagen en het tegoed aan vakantiedagen. De administratie is bereikbaar via 015-2010376 of via administratie@casaschool.nl.

Directie
Wilt u iets bespreken met de directie, dan kunt u terecht bij Tessa op woensdag of vrijdag tussen 8.00 en 9.00 uur en bij Karin op dinsdag of donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Een afspraak hiervoor kunt u per mail maken via directie@casaschool.nl.

Overdracht einde van de dag
Tussen 17.00 en 18.00 uur kan het kind in zijn of haar klas opgehaald worden en kan er desgewenst een overdracht tussen ouder en begeleider plaats vinden.

 

Hoe kom ik in contact met de leerkracht(en) van mijn kind?

Op woensdag en vrijdag om 14.00 uur bent u van harte welkom om op Casa met de leerkracht te spreken. Kan uw vraag niet wachten tot woensdag of vrijdag? De groepen zijn bereikbaar via de groepsnaam en dan @casaschool.nl, bijvoorbeeld: een mail naar de groep Sun stuurt u naar sun@casaschool.nl.

 
Flexkids
Korte mededelingen over uw kind kunt u in Flexkids kwijt op de betreffende dag in het systeem. Voordeel hiervan is dat alle begeleiders van die dag direct op de hoogte zijn. U kunt uw melding tot 9.00 uur van de huidige dag invoeren in Flexkids.

Meer informatie over communicatie met ouders kunt u vinden op onderstaande pagina.

Montessori

Wat is de historie van het Montessorionderwijs?

Montessorionderwijs is gebaseerd op de principes van dr. Montessori. Zij heeft jarenlang kinderen en hun begeleiders geobserveerd op vele plaatsen in de wereld. Zij heeft een uitgebreide visie en methode ontwikkeld die ook vandaag de dag wereldwijd op vele scholen uitgedragen wordt. Haar gedachtegoed is ons uitgangspunt. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

 

Bepaalt mijn kind zelf wat het doet op school?

In principe mogen kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. We gaan ervan uit dat kinderen gedreven worden door innerlijke krachten waardoor ze actief zichzelf kunnen ontwikkelen. Vaak zijn volwassenen of de omgeving een obstakel in de natuurlijke ontwikkeling hiervan. Vandaar dat vrije keuze gekoesterd wordt in de Montessori-omgeving. Daarnaast hebben we een zeer gedetailleerde omgeving die specifiek ontwikkeld is om aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen te voldoen. Onze begeleiders zijn uitstekend opgeleid om kinderen te observeren en grenzen aan te passen indien het kind verhinderd raakt zichzelf te ontwikkelen.

Hoe bepaal je wanneer een kind klaar is om een nieuwe vaardigheid te leren of nieuwe kennis op te doen?

Een kind geeft zelf aan wanneer hij/zij klaar is voor een volgende stap. Ze weten wat de stap is omdat de omgeving volgens een bepaalde leerlijn is ingericht. Ze weten het ook omdat ze andere kinderen zien die op verschillende niveaus werken. Daarnaast hebben we onze opgeleide begeleiders, die door observaties weten wanneer het kind gereed is voor de volgende stap. Het is dus niet alleen de leerkracht die dit bepaalt, het kind speelt hier zelf ook een actieve rol in.

Wat doe je als het kind iets wel zelf kan, maar het niet zelf wil doen?

Een kind zal weigeren om iets te doen omdat hij daar zelf geen zin in heeft of omdat hij de strijd wil aangaan met de volwassene. Een belangrijk onderdeel van identiteitsontwikkeling is het ontdekken van eigen macht/kunnen en grenzen.

Als volwassenen proberen we machtsstrijd te vermijden. We proberen zoveel mogelijk een omgeving in te richten die controlerend is. Het kind wordt geconfronteerd met logische en natuurlijke consequenties.

Casa streeft ernaar een Montessori-school te zijn zoals Maria Montessori die bedoeld heeft. Nu is Maria Montessori er niet meer om zelf meer onderzoek te doen of haar methode aan te passen op de eigentijdse inzichten, terwijl deze uiteraard wel doorgroeien en veranderen. Hoe gaan jullie daarmee om?

Maria Montessori heeft niet alleen materiaal en een methode ontwikkeld waar we graag mee werken, zij heeft een pedagogiek beschreven die ons veel handvatten geeft en waarbinnen we eigentijdse ontwikkeling een plek kunnen geven. Vanuit de ontwikkeling van het jonge kind weten we bijvoorbeeld dat motorische activiteit tot de ontwikkeling van de wil en intelligentie leidt. Daarom gaan we niet mee in de waan van de dag om jonge kinderen vele uren met iPads of computers te laten werken. We zien veel liever dat jonge kinderen met materiaal werken dat rijk is aan sensorische stimulans.

Straffen en belonen passen niet bij een Montessori-benadering. Zien jullie prijzen ook als belonen?

Succeservaringen zijn vaak genoeg 'prijs' voor een kind. We moedigen volwassenen aan liever te bevestigen wat ze zien, in plaats van een waardeoordeel te geven. Bijvoorbeeld: als een kind een tekening maakt, zeggen dat je ziet welke kleuren gebruikt zijn etc. Kinderen leren hun eigen werk te waarderen en niet continu afhankelijk te zijn van andermans goedkeuring of prijs.

Meer over de Montessori-benadering vindt u in de schoolgids.

Kosmisch onderwijs

Wat is kosmisch onderwijs?

Kosmisch onderwijs is de benadering van de kinderen in de midden- en bovenbouw (zes t/m twaalf jaar). Kosmisch onderwijs is onderwijs gericht op hoe de wereld en de menselijke samenleving functioneren: de waarde van samenwerken, het belang van de natuur voor de mens en solidariteit. Kinderen willen de kosmos, het grote geheel, ontdekken en begrijpen. De leeromgeving is de wereld om hen heen. Het natuuronderwijs op Casa maakt dan ook een wezenlijk deel uit van het kosmisch onderwijs. Kosmisch onderwijs is alles omvattend; we zien vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, taal, rekenen en geometrie niet als losstaande vakken maar als een groot geheel. Het onderlinge verband en de onderlinge afhankelijkheid tussen vakgebieden worden juist beklemtoond binnen kosmisch onderwijs. We werken altijd vanuit het grote geheel naar een detail om bij het kind een bewustwording teweeg te brengen.

De kosmische leergang is per driejarige cyclus voor de middenbouw en de bovenbouw uitgewerkt. De uitjes zijn hier zo veel mogelijk aan gekoppeld. Meer over kosmisch onderwijs leest u in de schoolgids.

Computergebruik

Wordt er gebruik gemaakt van computers op Casa?

Het Montessori-materiaal is de basis voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het leren werken met computers is aanvulling op het materiaal. In iedere middenbouwgroep is een werkplek gecreëerd waar twee laptops staan waar kinderen mee kunnen werken. Daarnaast zijn een paar iPads aanwezig per groep. De iPads liggen net als het materiaal op een vaste plek. In de bovenbouw zijn er naast de iPads vier laptops beschikbaar.

Hoe zit dat in de onderbouw?

De computer wordt niet gebruikt in de onderbouw. De concrete ervaring is noodzakelijk voor het jonge kind. Kinderen leren door al hun zintuigen en de computer is daar een belemmering van. Er is echter een uitzondering: het gebruik van de computer als woordverwerker. Jonge kinderen wier motoriek nog niet goed ontwikkeld is, kunnen sneller teksten op de computer schrijven dan op papier. Ze hebben de capaciteit om woorden te formeren en kunnen met behulp van een computer dus veel meer door middel van schriftelijke taal communiceren. Het gebruik van de computer is geen alternatief voor het ontwikkelen van het handschrift. Het wordt door jonge kinderen dan ook niet gezien als een alternatief, maar als iets dat naast het leren schrijven plaatsvindt.

Rekenen met de computer

ICT biedt ook geweldige mogelijkheden in automatiseringsprocessen. Als het kind abstract rekenen toepast, kunnen computerprogramma’s ingeschakeld worden om kinderen in het automatiseren te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het automatiseringsproces van verschillende rekenhandelingen zoals plus en min t/m twintig en de tafels van één t/m twaalf. Naast de verschillende rekenspelletjes gebruiken kinderen computers om spelling en topografie te oefenen. Meer specifieke informatie over het computergebruik vindt u in de schoolgids.

Rapportage en observatie

Toetst Casa de kinderen of krijgen ze cijfers voor hun werk? En zo ja, hoe gaat dat? En krijgen de kinderen een rapport?

We hebben een digitaal kindvolgsysteem: MRX (Montessori Record Xpress). Hierin registreren we per kind welke lessen gepland, aangeboden, geoefend, verbeterd en beheerst worden. Twee keer per jaar maken we van deze gegevens een rapport, voorzien van commentaar van de begeleider(s). Eén keer per jaar observeert u als ouder uw kind in de klas. Daarna volgt een oudergesprek waar dit rapport verder besproken wordt.

We nemen ook schoolvaardigheidstoetsen (SVT) af: leestoetsen, rekentoetsen en begrijpend lezentoetsen. We gaan ervan uit dat de uitslagen van deze toetsen onze observaties bevestigen.

Klik hier voor meer informatie over MRX of om direct in te loggen. Uitgebreide informatie over hoe Casa de ontwikkeling van kinderen volgt, vindt u in de schoolgids onderaan deze pagina.

Wat wordt er van mij verwacht tijdens een observatie in de klas?

Wij bieden graag iedereen die geïnteresseerd is in onze school de mogelijkheid om het gedrag en het werk van onze leerlingen te observeren tijdens de Montessori werkperiode.

Om ervoor te zorgen dat kinderen niet worden gestoord in hun werk, verzoeken wij alle bezoekers om te voldoen aan de volgende regels:

  • Observatietijden zijn tussen 9.00 - 12.00 uur. U ontvangt een klembord om notities op te maken.
  • Houd er rekening mee dat er in de klas geen schoenen gedragen worden, omdat de kinderen ook op de vloer aan het werk zijn.
  • Gaat u zitten op de toegewezen plek.
  • Tijdens de Montessori-werkperiode is het belangrijk dat uw gedrag onopvallend is en dat u niet gaat praten of oogcontact probeert te maken met kinderen of volwassenen tijdens de observatie. Bovendien vragen wij u ervoor te zorgen dat het geluid van uw mobiele telefoon is uitgeschakeld.
  • Het is handig om aantekeningen te maken over het gedrag en werkhouding van onze kinderen. Dit dient te gebeuren op een zodanige wijze dat de kinderen het gevoel hebben ongestoord te kunnen werken tijdens uw observatie.
  • Als kinderen tegen u praten, geef dan een kort antwoord, voorkom een gesprek en vraag de kinderen u te laten observeren.
  • In een andere ruimte kunt u even pauze houden, wat eten en drinken.

We hopen dat u tijdens uw observatie een goed beeld krijgt van uw kind tijdens het werken en van de methoden en lessen op onze Montessori-school. We ontvangen graag uw feedback, commentaar en/ of suggesties voor verbetering.

Passend Onderwijs

Hoe voorziet Casa in passend onderwijs voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben?

Casa is aangesloten bij het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Zie de bijgesloten folder voor informatie hoe wordt voorzien in een passend onderwijsplaats. Uitgebreide informatie over hoe Casa hier als school mee omgaat vindt u in de schoolgids.

Experiment flexibilisering onderwijstijd

Hoe zit het met de flexibele onderwijstijden van Casa?

Casa school neemt deel aan het experiment van de ministeries OCW en SZW. Aan het experiment nemen twaalf scholen deel. Het experiment duurt tot augustus 2014 en heeft daarna een uitlooptijd van twee jaar om de beslissing van de Tweede Kamer af te wachten. Wanneer de Tweede Kamer positief advies geeft over voortzetting van flexibele onderwijstijden, kan Casa op deze manier doorgaan. Bij negatief advies zal Casa de schooltijden moeten herzien. In dat geval zal zoveel mogelijk naar oplossingen gezocht worden die passen bij het huidige beleid. Overigens achten wij de kans groot dat er een positief besluit komt vanuit de Tweede Kamer.

Hier is het verslag over het tweede jaar van het experiment en bijbehorende kamerbrief.

Pesten/Veilig gevoel

Hanteert Casa een pestprotocol?

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en zich gezien voelen. Als u u als ouder het gevoel heeft dat dit niet het geval is, bespreek dit dan met de begeleiders van uw kind.

Casa heeft geen pestprotocol. Aandacht voor dit thema zit verweven in de aandacht die er op school is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Montessori-onderwijs wordt ook wel vredesonderwijs genoemd, omdat deze vorm van onderwijs zo gebaseerd is op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. In de midden- en bovenbouw wordt er veel samengewerkt; dit is op deze leeftijd enorm belangrijk. Samenwerken vraagt van kinderen om hun eigen ideeën soms los te laten om flexibel te zijn en je aan te passen aan anderen. Kinderen leren al van jongs af aan binnen het Montessori-onderwijs om rekening te houden met elkaar. Casa doet er veel aan om gedragsproblemen te voorkomen. U leest hier uitgebreid over in de schoolgids. In de bovenbouw wordt gewerkt met de Kanjertraining. 

Ziekmelden

Hoe dien ik mijn kind ziek te melden?

U kunt uw kind ziekmelden via het digitale systeem Flexkids. U dient dit zo vroeg mogelijk te doen. Indien dit om welke reden dan ook niet lukt, dient u contact op te nemen met Casa om uw kind ziek te melden.

Deurbeleid: brengen en halen van uw kinderen

Hoe gaat het naar school brengen in zijn werk?

In de onderbouw- en de middenbouw dragen ouders hun kind bij de voordeur van de school over aan een medewerker. De medewerker begroet het kind, registreert de binnenkomst van het kind in het administratiesysteem Flexkids en draagt het kind zo nodig aan een andere medewerker over die hem of haar naar de eigen groepsruimte begeleidt.

Ouders laten we ’s ochtends niet mee de school in gaan, omdat er behoefte is aan rust en concentratie op Casa. We willen de onderwijstijd van de kinderen optimaal benutten.

Hoe laat begint de school?

Kinderen met het basispakket moeten tussen 8.00 en 8.30 uur aanwezig zijn. Kinderen met het totaalpakket moeten tussen 8.00 en 9.00 uur aanwezig zijn.

Mogen ouders bij het ophalen de school in?

Kinderen uit de onderbouw die om 14:00 uur naar huis gaan, worden door de assistenten naar de uitgang gebracht en overgedragen aan hun ouders. De kinderen uit de midden- en bovenbouw gaan zelf naar buiten om 14:00 uur. De kinderen die de hele dag blijven kunnen tussen 17:00 en 18:00 opgehaald worden.

Ouders mogen op woensdag en vrijdag om 14:00 uur en de overige dagen na 17.00 uur binnen komen. Kinderen kunnen hun ouders dan werk tonen wat zij aan het doen zijn of gedaan hebben en ouders kunnen informeel met begeleiders praten.

Vakanties en vrije dagen

Hoe gaat Casa om met vakanties en vrije dagen?

Casa is 50 weken per jaar geopend, waarvan 48 weken onderwijs wordt gegeven. Leerlingen met het basispakket zijn verplicht om alle uren te volgen die de school heeft aangewezen. Dat komt neer op vijf dagen per week van 8.00/8.30 tot 14.00 uur. Alle regionale schoolvakanties zijn zij verplicht vrij, evenals andere door de school aangewezen vrije dagen. Leerlingen met het totaalpakket kunnen hun school- en vrije tijden voor een deel zelf bepalen.

Ouders kunnen deze vakanties zelf invoeren in Flexkids. Daar kunnen zij ook zien hoeveel vakantieuren hun kind nog te besteden heeft dat jaar.

Meer informatie over vakanties en vrije dagen vindt u hier.

Wanneer een kind afwezig is zonder reden, bijvoorbeeld omdat ouders zijn vergeten een vakantie door te geven, wordt het kind als 'ongeoorloofd afwezig' geregistreerd en bij de leerplichtambtenaar aangemeld. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Verjaardagen

Hoe worden de verjaardagen in de onderbouw gevierd?

In de onderbouw vieren we de ontwikkeling en groei van het kind tijdens zijn/haar verjaardag. Van tevoren willen we graag dat ouders een foto van ieder levensjaar aanleveren, zodat we letterlijk de groei in ieder levensjaar kunnen vieren. We zitten in een cirkel op de grond, zingen liedjes en tonen de foto's van de jarige. Vervolgens delen we de traktaties uit. Daarna gaat de klas buiten spelen.

Een kleine gezonde traktatie voor de klasgenootjes wordt gewaardeerd. Spreek met een van de begeleiders af op welke dag u de verjaardag van uw kind zal vieren. U bent welkom om de verjaardag mee te komen vieren. Het tijdstip stemt u af met de begeleiders. Controleer voor het aantal traktaties in Flexkids hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn. U kunt dit ook aan een van de begeleiders vragen.

Hoe worden de verjaardagen in de midden- en bovenbouw gevierd?

In de middenbouw mogen kinderen een gezonde traktatie uitdelen. Het tijdstip stemt u af met de begeleiders. In de bovenbouw bereiden alle kinderen die in dezelfde maand jarig zijn gezamenlijk één verjaardagslunch. 

Daarnaast mogen kinderen op hun verjaardag een 'me-box' meenemen: hierin zitten ongeveer vijf voorwerpen waarmee de kinderen iets over zichzelf kunnen vertellen aan de klas. Uiteraard wordt er ook voor de jarige gezongen.

Schoolgeld/opvangkosten

Waarom moet ik ook tijdens vakantieperiodes school en opvang betalen?

Het schoolgeld en de opvangkosten zijn evenredig verdeeld over twaalf maanden. Daarom wordt ook tijdens de vakantieperiodes geïncasseerd.

Facebook

Er zijn twee Facebookaccounts: het openbare Facebookaccount van Casaschool en een besloten account van en door Casa-ouders. U kunt toegang krijgen tot het ouderaccount door een e-mail te sturen aan casaparents@hotmail.com.

Koken bij de midden- en bovenbouw

De leerlingen van de midden- en bovenbouw bereiden zelf de lunch en eten deze gezamenlijk in de klas. Er wordt gewerkt met een beperkt aantal recepten, dat gedurende een periode per week rouleert.

Ouderavonden

Eén keer per jaar wordt er een ouderavond gehouden; daarnaast zijn er lesjesdagen. De ouderavond en lesjesdagen zijn per bouw en worden aangekondigd in Parro. De onderwerpen kunnen gaan over organisatorische zaken, maar ook Montessori-inhoudelijke onderwerpen worden besproken.